OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel:
Domino Company s.r.o.
Dukelská 133
739 91 Jablunkov
IČ: 02249481

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem (dále jen „dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a nemá proti nim žádných výhrad. 

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškeré ceny uvedené na stránkách internetového obchodu jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. V průběhu procesu vyplňování objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky.

2.3. Po odeslání objednávky obdrží kupující automatické potvrzení o přijetí této objednávky (souhrn objednávky) elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Potvrzení objednávky zašle dodavatel kupujícímu také elektronickou poštou obvykle do 1 pracovního dne od obdržení objednávky, ve kterém je potvrzena dostupnost objednaného zboží a lhůta dodání, případně jsou dále uvedeny údaje pro platbu zboží předem na účet. Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem.

2.4. Pokud neobdrží kupující potvrzení objednávky ve výše uvedené lhůtě (ani automatické potvrzení objednávky), objednávka zřejmě neproběhla, nebo byly ze strany kupujícího uvedeny špatné kontaktní údaje. Poté nás prosím kontaktujte nejlépe telefonicky pro dohodnutí dalšího postupu.

2.5. V případě, že některé objednané zboží nebude již na skladě ani u dodavatele, bude tohle kupujícímu obratem sděleno spolu s nabídkou pro výběr náhradního produktu (např. barvy). Případně může být tedy objednávka vyřízena částečně, o čemž je kupující vždy informován. Dodavatel si také ve výjimečných případech vyhrazuje právo lhůtu pro odeslání zboží změnit, o čemž je také kupující vždy informován.

2.6. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a s jejich využitím při případné další následné komunikaci mezi kupující a prodávajícím. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jsou hrazeny ze strany kupujícího.

3. Zrušení objednávky

3.1. Kupující má právo každou objednávku do doby než je tato objednávka vyexpedována bezplatně zrušit a to bez udání důvodu. Zrušení provede e-mailem, nutné je při stornování objednávky uvedení Vašeho jména, čísla objednávky, případně e-mailu a popis objednaného zboží.

4. Platba a dodání zboží

4.1. Platné pro zasílání v rámci ČR

4.1.1. Možnosti platby
Bankovním převodem: předem na účet prodávajícího: podklady k platbě budou kupujícímu zaslány po objednání zboží
Dobírkou: kupující uhradí zboží při předání od jím zvoleného dopravce
V hotovosti při osobním převzetí

4.1.2. Při platbě předem před odesláním zboží bude zákazníkovi nad částku 3000,- Kč poskytnuto poštovné zdarma.

4.1.3. Možnosti dodání zboží
Balík Na poštu: poštovné 70,- / 110,- Kč (předem na účet/dobírka)
Balík Do ruky: poštovné 80,- / 120,- Kč (předem na účet/dobírka)

4.2. Pro zákazníky ze Slovenska

4.2.1. Možnosti platby
Bankovním převodem: předem na účet prodávajícího: podklady k platbě budou kupujícímu zaslány po objednání zboží
Dobírkou: kupující uhradí zboží při předání dopravcem GLS Slovakia
V hotovosti při osobním převzetí

4.2.2. Možnosti dodání zboží
GLS Business Parcel balík: poštovné 3,9 EUR/4,9 EUR (předem na účet/dobírka)

4.3. Platbu za zboží převodem na bankovní účet prodávajícího kupující uhradí ve lhůtě 5 pracovních dnů (pokud se kupující s prodejcem nedohodne jinak - výjimky nutné domlouvat s prodávajícím před objednáním zboží). Ujistěte se, prosím, že pošlete platbu v co nejkratším termínu od objednání, aby nedošlo ke zrušení Vaší objednávky, případně k vyprodání zboží. V případě, že neobdržíme platbu do 5 pracovních dnů, Vás budeme kontaktovat.

4.4. Kupující je vždy v den odeslání informován e-mailem o expedici objednávky, v závislosti na zvoleném dopravci je také informován na e-mail a sms o čísle zásilky a termínu doručení.

4.5. Pokud se dodavateli opakovaně nepodaří s kupujícím kontakt navázat, bude objednávka zrušena.

5. Nevyzvednutí dobírkové zásilky

5.1. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil kupující, bude kupující e-mailem obratem informován o nevyzvednutí dobírkové zásilky. Současně budou kupujícímu zaslány i platební údaje pro uhrazení zboží předem na účet pro jeho opětovné odeslání, včetně částky 80,- Kč za nové poštovné. Nevyzvednutou dobírkovou zásilku lze opětovně zaslat pouze po uhrazení částky předem na účet, nikoliv již na dobírku.

5.2. Jestliže zákazník kladně nezareaguje se snahou dohodnout se na opětovném zaslání zboží, nebo nebude zákazníkem uvedená částka připsána na náš účet do 7 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, dojde tím ze strany zákazníka k porušení kupní smlouvy. Zákazník je v tomto případě penalizován smluvní pokutou ve výši 30% z hodnoty objednávky (dobírkové částky), minimálně však částkou 500,- Kč, maximálně 1000,- Kč a zboží z jeho objednávky bude dále uvolněno k prodeji ostatním zájemcům. Na tuto částku bude vystavena zákazníkovi elektronickou formou faktura se splatností 14 dní. Případné penále z nezaplacení smluvní pokuty činí 0,5% za každý den prodlení. Opožděné odeslání zboží není důvodem pro nevyzvednutí dobírkové zásilky.

5.3. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) budou postoupeny smluvní společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákona právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na korespondenční adresu dodavatele nebo na adresu elektronické pošty dodavatele.

6.2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od dodavatele obdržel.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, kupní cenu, kterou od něho na základě smlouvy přijal a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

6.4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno (vrácené zboží má být nepoškozené, kompletní, v původním stavu a nesmí jevit známky neodborného užívání nebo opotřebování, např. oblečení má být nenošené, neprané a nežehlené a označeno původní identifikační etiketou zboží), vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé a kupující si vyhrazuje nárok odečíst zákazníkovi odpovídající částku za náklady na opětovné uvedení zboží do prodeje. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. 

6.5. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s vrácením zboží dodavateli.

6.6. Kupující odešle zboží na adresu dodavatele doporučeně, společně se zpět zaslaným zbožím zašle vždy jako doklad o koupi originál faktury za zboží a pro bezproblémové vyřízení také tento vyplněný Formulář pro výměnu/vrácení zboží, kde si kupující uvede výčet vráceného zboží a způsob finančního vypořádání. Zásilky odeslané na dobírku nebudou přijímány.

6.7. Kupující dle § 1837 občanského zákoníku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

6.8. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů nevzniká. V tomto případě se prodej neřídí Občanským zákoníkem, ale Obchodním zákoníkem.

7. Výměna zboží

7.1. Kupující má možnost zboží vyměnit za jinou velikost či barvu, pokud jsou k dispozici, případně i za jiný druh zboží.

8. Odpovědnost za vady, rozpor s kupní smlouvou

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

8.2. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.3. V případě odstranitelné vady má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

8.4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.5. Kladně posouzená reklamace bude vyřízena dodavatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

9. Ochrana osobních údajů

Čtěte zde

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@dominomoda.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Prodávající sděluje Kupujícímu, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

10.3. Dále Prodávající sděluje Kupujícímu, že vznikne-li mezi Kupujícím a Prodávajícím spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web:adr.coi.cz

10.4. Dále Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou Komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.5. Společnost Domino Company s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek bez předchozího upozornění.